پ
پ

غلط گفتم که چیزی توی کاسم نیست تو را دارم حواسم نیست