بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰8/06
۰۷ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۰۳
بازدید 744
7

?اگر بدون تحقیق ازدواج کنی نمی‌توانی گردن خدا بیاندازی
?اگر فطرت را درک کنیم از هیچ چیز نمی‌ترسیم و به شیرینی دائم می‌رسیم
?اگر احساسات بر معرفت و حقیقت استوار نشود صدمه می‌زند
?کسی که نماز شب و نماز اول وقت نمی‌خواند به هیچ جا نمی‌رسد
❤️ امر مولا را ببین نه عمل را

پ
پ

?اگر بدون تحقیق ازدواج کنی نمی‌توانی گردن خدا بیاندازی
?اگر فطرت را درک کنیم از هیچ چیز نمی‌ترسیم و به شیرینی دائم می‌رسیم
?اگر احساسات بر معرفت و حقیقت استوار نشود صدمه می‌زند
?کسی که نماز شب و نماز اول وقت نمی‌خواند به هیچ جا نمی‌رسد
❤️ امر مولا را ببین نه عمل را

ثبت دیدگاه