بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰۰/۰8/06
 • 7 آبان 1400 ساعت: ۸:۰۳
 • بازدید 839
  7

  ?اگر بدون تحقیق ازدواج کنی نمی‌توانی گردن خدا بیاندازی
  ?اگر فطرت را درک کنیم از هیچ چیز نمی‌ترسیم و به شیرینی دائم می‌رسیم
  ?اگر احساسات بر معرفت و حقیقت استوار نشود صدمه می‌زند
  ?کسی که نماز شب و نماز اول وقت نمی‌خواند به هیچ جا نمی‌رسد
  ❤️ امر مولا را ببین نه عمل را

  پ
  پ

  ?اگر بدون تحقیق ازدواج کنی نمی‌توانی گردن خدا بیاندازی
  ?اگر فطرت را درک کنیم از هیچ چیز نمی‌ترسیم و به شیرینی دائم می‌رسیم
  ?اگر احساسات بر معرفت و حقیقت استوار نشود صدمه می‌زند
  ?کسی که نماز شب و نماز اول وقت نمی‌خواند به هیچ جا نمی‌رسد
  ❤️ امر مولا را ببین نه عمل را

  ثبت دیدگاه