بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/08/18
۲۵ آبان ۱۴۰۲ - ۴:۴۵
بازدید 33
0

🔅 برای درک حقایق ملکوت باید چشم دل باز شود.
🔹 همه واجبات و مستحبات بهانه است تا چشم دل باز شود.
📜 مباحث معرفتی سرعت را مافوق نور میکند.
✅ حق نداری برای خودت حد قائل شوی. تو بینهایتی و میتوانی تجلی کامل خداوند باشی.
🔅 تک تک ما عهد و میثاق را پذیرفتیم و عوالم نوری را مشاهده کرده ایم و در این عالم مادی فراموش کردیم البته تا شش سالگی مشاهدات هست و به تدریج با مال حرام و دروغها و… کدورت میاید.

پ
پ

صوت کامل مراسم

🔅 برای درک حقایق ملکوت باید چشم دل باز شود.
🔹 همه واجبات و مستحبات بهانه است تا چشم دل باز شود.
📜 مباحث معرفتی سرعت را مافوق نور میکند.
✅ حق نداری برای خودت حد قائل شوی. تو بینهایتی و میتوانی تجلی کامل خداوند باشی.
🔅 تک تک ما عهد و میثاق را پذیرفتیم و عوالم نوری را مشاهده کرده ایم و در این عالم مادی فراموش کردیم البته تا شش سالگی مشاهدات هست و به تدریج با مال حرام و دروغها و… کدورت میاید.

ثبت دیدگاه