بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/08/18
 • 25 آبان 1402 ساعت: ۴:۴۵
 • بازدید 191
  2

  🔅 برای درک حقایق ملکوت باید چشم دل باز شود.
  🔹 همه واجبات و مستحبات بهانه است تا چشم دل باز شود.
  📜 مباحث معرفتی سرعت را مافوق نور میکند.
  ✅ حق نداری برای خودت حد قائل شوی. تو بینهایتی و میتوانی تجلی کامل خداوند باشی.
  🔅 تک تک ما عهد و میثاق را پذیرفتیم و عوالم نوری را مشاهده کرده ایم و در این عالم مادی فراموش کردیم البته تا شش سالگی مشاهدات هست و به تدریج با مال حرام و دروغها و… کدورت میاید.

  پ
  پ

  صوت کامل مراسم

  🔅 برای درک حقایق ملکوت باید چشم دل باز شود.
  🔹 همه واجبات و مستحبات بهانه است تا چشم دل باز شود.
  📜 مباحث معرفتی سرعت را مافوق نور میکند.
  ✅ حق نداری برای خودت حد قائل شوی. تو بینهایتی و میتوانی تجلی کامل خداوند باشی.
  🔅 تک تک ما عهد و میثاق را پذیرفتیم و عوالم نوری را مشاهده کرده ایم و در این عالم مادی فراموش کردیم البته تا شش سالگی مشاهدات هست و به تدریج با مال حرام و دروغها و… کدورت میاید.

  ثبت دیدگاه