آرشیو » ویژه - شهد عشق ( استاد غفاری )

رها شدن
1 ماه قبل

رها شدن

فکر را به دنیا مشغول نکن ، فقط به وظیفه عمل کن

چیزی یافت نشد !