تاجری نکنید
15 مارس 2022 - 9:43
بازدید 202
2

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

پ
پ

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

ثبت دیدگاه