بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور  ۱۴۰1/02/19
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۷:۱۰
بازدید 429
6

😱 پشیمانی اهل ظاهر از اعمال قشری خود و فریاد «رب ارجعون»
🔅شهود با مظاهر یا بدون مظاهر؟
🔺برای خودمان مشغله و کشاکش درست نکنیم.
✅ وصال خداوند با قطع امید از مردم حاصل می‌شود.
🔸عادی رفتار کردن سالک در میان مردم
❤️ راه انس گرفتن با خدا از درون: عمل به ضرورت

پ
پ

😱 پشیمانی اهل ظاهر از اعمال قشری خود و فریاد «رب ارجعون»
🔅شهود با مظاهر یا بدون مظاهر؟
🔺برای خودمان مشغله و کشاکش درست نکنیم.
✅ وصال خداوند با قطع امید از مردم حاصل می‌شود.
🔸عادی رفتار کردن سالک در میان مردم
❤️ راه انس گرفتن با خدا از درون: عمل به ضرورت

ثبت دیدگاه