بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰1/02/29
 • 30 اردیبهشت 1401 ساعت: ۶:۱۳
 • بازدید 711
  9

  🔺درجا زدن و خوش بودن به یک حال؛ «من» در حالت نباشد.
  ✅ استاد فقط راهنما است؛ خودت باید مراقب خودت باشی.
  ❓چرا مباحث معرفتی و شناخت جایگاه انسان در سلوک مهم است؟
  🔸الفاظ فقط معرف توحید هستند نه خود توحید.

  پ
  پ

  🔺درجا زدن و خوش بودن به یک حال؛ «من» در حالت نباشد.
  ✅ استاد فقط راهنما است؛ خودت باید مراقب خودت باشی.
  ❓چرا مباحث معرفتی و شناخت جایگاه انسان در سلوک مهم است؟
  🔸الفاظ فقط معرف توحید هستند نه خود توحید.

  ثبت دیدگاه