بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰1/02/29
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۶:۱۳
بازدید 619
8

🔺درجا زدن و خوش بودن به یک حال؛ «من» در حالت نباشد.
✅ استاد فقط راهنما است؛ خودت باید مراقب خودت باشی.
❓چرا مباحث معرفتی و شناخت جایگاه انسان در سلوک مهم است؟
🔸الفاظ فقط معرف توحید هستند نه خود توحید.

پ
پ

🔺درجا زدن و خوش بودن به یک حال؛ «من» در حالت نباشد.
✅ استاد فقط راهنما است؛ خودت باید مراقب خودت باشی.
❓چرا مباحث معرفتی و شناخت جایگاه انسان در سلوک مهم است؟
🔸الفاظ فقط معرف توحید هستند نه خود توحید.

ثبت دیدگاه