بیانات استاد غفاری ، شب سوم محرم ۱۴۰2/۰4/29
 • 30 تیر 1402 ساعت: ۸:۱۶
 • بازدید 230
  4

  🔅کفشهای تعلقات را روی گردنت بیانداز و مانند حضرت حر به اباعبدالله وارد شو.
  🔺 به هر اندازه که به چیزی تعلق خاطر داریم به همان اندازه آن را پرستش می‌کنیم.
  📜 مطالعه کنید که خیلی از گناهان از بی‌اطلاعی است.کلمات و زندگی و حالات عرفا و علما را بخوانید، حداقل هفته‌ای یک بار.
  📚 کتاب سه گام سالک، شناسنامه مسیر است، سالی دو بار مرورش کنید.
  ✅ اعمال خوب و بد را نبین! او را ببین که کارها در دست اوست.

  پ
  پ

  بیانات استاد غفاری ، شب سوم محرم ، شهر مقدس مشهد

  🔅کفشهای تعلقات را روی گردنت بیانداز و مانند حضرت حر به اباعبدالله وارد شو.
  🔺 به هر اندازه که به چیزی تعلق خاطر داریم به همان اندازه آن را پرستش می‌کنیم.
  📜 مطالعه کنید که خیلی از گناهان از بی‌اطلاعی است.کلمات و زندگی و حالات عرفا و علما را بخوانید، حداقل هفته‌ای یک بار.
  📚 کتاب سه گام سالک، شناسنامه مسیر است، سالی دو بار مرورش کنید.
  ✅ اعمال خوب و بد را نبین! او را ببین که کارها در دست اوست.

  ثبت دیدگاه